Електронні освітні ресурси для Нової української школи

Швидкий інформаційний та науково-технічний розвиток висуває нові вимоги до якості освіти, до інтелектуального та професійного рівня людини і суспільства. Сучасні завдання навчального закладу суттєво ускладнюються. Випускник повинен мати високий рівень компетенцій, вміти самостійно вчитися все життя, працювати з інформацією, бути підготовленим до творчої, інноваційної діяльності.

Розв’язати ці питання можливо лише шляхом якісного управління процесами, які реалізуються у навчальному закладі, створенням інноваційного середовища – системи стосунків, підкріплених комплексом заходів організаційного, методичного, психологічного характеру, які забезпечують активне введення інновацій у навчальний процес.

Стратегічна мета очевидна: підвищення якості і результативності освіти, забезпечення всебічного розвитку особистості учня. Цього можна домогтися через інноваційний розвиток закладу, насамперед через системне використання ІКТ.

В останні роки стало очевидним: потрібне цілеспрямоване системне використання в навчально-виховному процесі електронних освітніх ресурсів (ЕОР)–інформаційних ресурсів, що можуть бути представлені у вигляді текстових, графічних, звукових, відео даних або їх комбінацій, які відображають певну предметну галузь освіти та призначені для забезпечення процесу навчання особистості, формування її знань, умінь та навичок.

ЕОР  поділяються на:

– програмно-методичні (навчальні плани і навчальні програми);
–  навчально-методичні (методичні вказівки, що містять матеріали з методики викладання навчальної дисципліни, вивчення курсу, виконання курсових і дипломних робіт);

 навчально-дидактичні (підручники, навчальні посібники, тексти лекцій, конспекти лекцій);

–  допоміжні (практикуми, збірники задач і вправ, хрестоматії, книги для читання, довідники);

 контролюючі (тестові програми, бази даних);

Цифрові навчальні ресурси нового покоління мають суттєві переваги: урок з їхнім використанням створюється як мультимедійно наповнений та інтерактивний. Крім того, учні отримують можливість глибше проникнути в структуру складних процесів і об’єктів, які вивчаються, досягти практично будь – якого ступеня деталізації, включаючи внутрішню структуру процесу, що вивчається. Це дозволить підвищити рівень навчальних досягнень.

Активність мислительних процесів пов’язана з цікавістю до предмета, а засоби мультимедіа підвищують зацікавленість та мотивацію до навчання, активізують пізнавальну діяльність, забезпечують процес активного засвоєння. Образне, яскраве та динамічне представлення інформації підвищує швидкість і якість мислительних процесів.

 

 

Доповідь “Електронні освітні ресурси”

Презентація “Електронні освітні ресурси”